Initiale u = k bei Johann Grüninger (Straßburg, Offizin 12)

Beschreibung

Bezeichnung (nach GW) Initiale u = k
Beschreibung Zu streichen!
S. Initiale k = u
Nutzungszeit

Belegmaterial

Nicht-öffentliches Material

  • 2° 834 (GW-Fotoslg)
  • GW [834] (GW-Fotoslg)