Initiale a bei Albrecht Pfister (Bamberg, Offizin 1)

Beschreibung

Bezeichnung (nach GW) Initiale a
Beschreibung Initial-S mit den Buchstaben: P.A
Nutzungszeit