Initiale d bei Jehōšūaʽ Šelōmō Ben-Jiśrāēl Nātān Soncino (Soncino, Offizin 1)

Beschreibung

Bezeichnung (nach GW) Initiale d
Höhe 32mm
Beschreibung (nicht bei Haebler)
Nutzungszeit

Belegmaterial

Konventionell

  • Thes. A 42,1; 42,3