Pierre Maufer (Padua, Offizin 6)

1474-1479

Beschreibung

Auch als Verl. tätig, vgl. GW 07680

Typen

Type TW-ID M/Qu Nutzungszeit Beschreibung GfT
1:112R ma08578 Qu|-I Vgl. Type 2*:113R bei Johann Herbort (Padua, Offizin 7)
GfT 1950
2:85G ma08579 M49 1476-1476
2*:88G ma08580 M49 1477-1478 //: P2
3:110G ma08581 1476-1476 Nur Min.
4:112G ma08582 M38 1478-1479
GfT 2060
5:87G ma08583 M99 1479-1479
GfT 2060

Personen, die mit dieser Offizin in Verbindung stehen

Maufer, Pierre