Jehōšūaʿ Šelōmō Ben-Jiśrāēl Nātān Soncino

TW-Namensansetzung

Jehōšūaʿ Šelōmō Ben-Jiśrāēl Nātān Soncino

Weitere Namensformen

Benê Soncino; Jehōšūaʿ Šelōmō Ben-Jiśrāēl Nātān Soncino

Orte

Soncino

Offizinen, die mit dieser Person in Beziehung stehen

  • of0403
  • of1047