Initiale g bei Heinrich Quentell (Köln, Offizin 20)

Beschreibung

Bezeichnung (nach GW) Initiale g
Höhe 3/4mm
Beschreibung Lombarden, zu Type 4:91G
Nutzungszeit 1486-1500
Abbildung der GfT-Tafeln vonGfT0282.3

(GfT0282.3)

Verwendungszeitraum

Jahr Ort Drucker Datierung Beleg
1486 + - + GW-Archiv
1486 - - + GW10679
[1486] - - - GW13748
[1486] - - - n0458
[1487] - - - GW12282
1488 - - + GW10677
1488-08-13 - - + GW02398
1488-09-30 - - + GW10675
1489 + + + GW-Archiv
1489-05-14 + + + GW01052
1489 + - + GW-Archiv
1490 + + + GW-Archiv
1490 + + + GW04596
1490 + + + GW01054
1490-08-17 + + + GW01091
1490-12-12 + + + GW01093
1490-08-23 - - + GW00408
[1490] + + - GW00493
[1490] + + - GW00494
[1490] + + - GW09674
[1490] - - - GW00696
[1490] - - - GW06306
[1490] - - - GW02712
[1490] - - - GW02468
[1490] - - - GW02470
[1490] - - - GW02471
[1490] - - - GW08880
1491 + + + GW-Archiv
1491-01-13 + + + GW01123
1491-08-13 + + + GW01124
1491-10-19 + + + GW01095
1491-10-10 - - + GW00409
[1491] - - - GW02431
[1491] - - - GW04004
[1491] - - - GW04006
1492 + + + GW-Archiv
1492 + + + GW07509
1492 + + + GW06309
1492-03-08 + + + GW02444
1492-04-26 + + + GW01126
1492-08-28 + + + GW01065
1492-10-12 + + + GW01101
1492-09-29 - - + GW00410
[1492] + + - GW00495
[1492] + + - GW09676
[1492] + + - GW01193
1493 + + + GW-Archiv
1493-06-27 + + + GW01068
1493-08-23 + + + GW01104
1493-10-31 + + + GW04556
1493-03-07 - - + GW02403
[1493] + + - GW00497
[1493] + + - GW01194
[1493] - - - GW00697
[1493] - - - GW02265
1494 + + + GW-Archiv
1494 + + + GW06310
1494-05-09 + + + GW01106
1494-11-02 + + + GW01071
1494-03-16 - - + GW02399
1494-09-10 - - + GW03110
[1494] + + - GW01196
[1494] + + - GW01198
[1494] - - - GW04007
[1494] - - - GW09201
1495 + + + GW-Archiv
1495-01-25 + + + GW00213
1495-03-29 + + + GW03758
1495-04-06 + + + M50052
1495-05-04 + + + GW07290
[1495-10-28] + + - GW09679
[1495] - - - GW02432
[1495] - - - GW02473
[1495] - - - GW02474
1496 + + + GW-Archiv
1496 + + + GW09503
1496-07-05 + + + GW02514
1496 + + + GW06314
[1496] + + - GW09681
[1496] + + - GW09682
[1496] + + - GW09680
1497 + + + GW-Archiv
1497 + + + GW00503
1497 + + + GW11977
1497-05-27 + + + GW02348
1497-07-04 + + + GW02445
1497-09-22 + + + GW02342
1497-11-20 + + + GW02424
1497-12-31 + + + GW04563
[1497] - - - GW11159
[1497] - - - GW12777
[1497] - - - GW13805
[1497] - - - M10513
1498 + + + GW-Archiv
1498-02-11 + + + GW00215
1498-03-05 + + + GW04603
1498-03-07 + + + GW01114
1498-09-13 + + + GW02429
1498-11-09 + + + GW01080
[1498] + + - GW01206
1499 + + + GW-Archiv
1499 + + + GW02404
1499-03-10 + + + GW13722
1499-07-07 + + + GW01117
1499-08-14 + + + GW09184
1499-08-31 + + + GW11262
1499 + - + GW04011
1499-03-06 + - + GW09505
1499-08-23 + - + GW02503
1500 + + + GW-Archiv
1500-02-03 + + + GW02515
1500-03-07 + + + GW02516
1500-03-31 + + + GW10216
1500-06-05 + + + GW01083
1500-09-02 + + + GW04568
1500-11-09 + + + GW09508
1500-12-05 + + + GW13729
1500 + - + GW-Archiv
1500 - - + GW02400
[1500] - - - GW0621050N

Belegmaterial

Online

Originale

  • 946, 965.3, 966, 967.2 (an Inc 1107a), 1004 (an Inc 960.1), (Original)
  • 946.9a, 960.1a(Wgdr 3), 980, 1039.9, 1008.10a(Wgdr 27).. (Original)
  • 984b(Wgdr 28), VB 984 (KunstB:Gris 107 kl), (Original)
  • GW n 396= Inc 987.5a und b(an Wgdr. 108) (Original)
  • VB 951 (KunstB:Gris 127 kl) (Original)

Nicht-öffentliches Material

  • 2265. 2° 2348. 2444. 2° 10677. 2° 10675. 9201. 9505 (GW-Fotoslg)
  • 9681. 10216 (GW-Fotoslg)
  • GW (g 348), [h 340], [k 351], n 397 (GW-Kopienslg)
  • 2712. 10216. 10679. 11159. 11262 (GW-Kopienslg)

Belegmaterial (Import aus GW)

Die aus dem GW importierten online-Belege sind z.T. noch ungeprüft!

Digitalisate