Initiale t bei Michael Furter (Basel, Offizin 12)

Beschreibung

Bezeichnung (nach GW) Initiale t
Höhe 22mm
Beschreibung xylogr. Buchstaben
GW 460 = ISTC ia00160000: Furter zweifelhaft
Nutzungszeit