Initiale t bei Johann Grüninger (Straßburg, Offizin 12)

Beschreibung

Bezeichnung (nach GW) Initiale t
Höhe 30mm
Beschreibung xylogr. Buchst.
derb
Vgl. Initiale c bei Jakob Wolff (Basel, Offizin 9), Initiale dd bei Johann Prüss (Straßburg, Offizin 14)
Nutzungszeit
Abbildung der GfT-Tafeln vonGfT0447.1

(GfT0447.1)

Belegmaterial

Online