Titelholzschnitt (?) bei Petrus de Piasiis (Venedig, Offizin 40)

Beschreibung

Bezeichnung (nach GW) Titelholzschnitt (?)
Beschreibung GW 997 Erg. = Essling 322 (Abb.) = Sander 238: TitHlzs. in Leisten
Nutzungszeit