Initiale a bei ʽAzriʼēl Ben-Jōsēf Aškenāzi Gunzenhauser (Neapel, Offizin 17*)

Beschreibung

Bezeichnung (nach GW) Initiale a
Höhe 280mm
Breite 192mm
Beschreibung Titelleiste, = Neapel 18: Ayolfus de Cantono, Init. d = g
Nutzungszeit

Belegmaterial

Konventionell

  • Thes. typ. Hebr. A 74,1