Initiale b bei ʽAzriʼēl Ben-Jōsēf Aškenāzi Gunzenhauser (Neapel, Offizin 17*)

Beschreibung

Bezeichnung (nach GW) Initiale b
Höhe 42mm
Breite 132mm
Beschreibung Vignette, = Neapel 14: J{os{ef Ben-Ja'aq{ob, Init. b
Nutzungszeit

Belegmaterial

Konventionell

  • Thes. typ. Hebr. A 74,3; (A 59,1; 65,3)