Type [alt 13]:H bei Jōsēf Ben-Ja‛aqōb Aškenāzī [Gunzenhauser] (Neapel, Offizin 14)

Beschreibung

Bezeichnung (nach GW) Type [alt 13]:H
Größe (20 Z.) (Haebler: 88)
TW-ID ma09267
Beschreibung nach Offenberg ist gleich Type 5:88H bei ʽAzriʼēl Ben-Jōsēf Aškenāzi Gunzenhauser (Neapel, Offizin 17*) kurs.
Divis
Nutzungszeit -