Type [alt 12]:H bei Jōsēf Ben-Ja‛aqōb Aškenāzī [Gunzenhauser] (Neapel, Offizin 14)

Beschreibung

Bezeichnung (nach GW) Type [alt 12]:H
Größe (20 Z.) (Haebler: 88/9)
TW-ID ma09266
Beschreibung bei Offenberg nicht nachgewiesen, zu klären, ob Neapel 17*: Typ. 4A oder 4B
Divis
Nutzungszeit -